کنترل صنعت ژرمن :
02133986910

تعمیرات کلیه تجهیزات در تمامی برند ها انجام می پذیرد

لیست تجهیزات لو ولتاژ تعمیر شده